Pierwsze Polskie Stowarzyszenie Turniejowe Liga Baronów

 • Otwarta rekrutacja

  Dołącz do grona pasjonatów i stań sie jednym z Nas!

  Dołącz do nas

 • Trenuj razem z nami!

  Zapraszamy na treningi szabli i miecza prowadzone dla członków naszego stowarzyszenia.

  Czytaj więcej

 • Polub nas!

  Zajrzyj na naszego facebooka!

  Czytaj więcej

Polish Belarusian Bulgarian Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English Estonian French German Hungarian Irish Italian Japanese Lithuanian Norwegian Portuguese Russian Spanish Swedish Ukrainian

Aktualności

Galeria

Zaloguj

Regulamin
Wstęp
Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora, jako, podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
 
Definicje
Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
 
 1. LIGA – właściciel serwisu pod nazwą ligabaronow.pl z siedzibą ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa
 2. Serwis – serwis ligabaronow.pl zlokalizowany pod adresem www.ligabaronow.pl stanowiący własność   PIERWSZEGO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TURNIEJOWEGO LIGA BARONÓW
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, także o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, która wypełniła formularz rejestracji i zaakceptowała regulamin. Użytkownikiem w serwisie ligabaronow.pl są także projektanci i firmy zaakcpetowane przez właściciela serwisu.
 4. Konto Użytkownika – konto określone unikalnym identyfikatorem (loginem) i hasłem służące do korzystania z Serwisu. 
 5. Regulamin – niniejszy regulamin. 
 6. Profil – zbiór informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących danego Użytkownika zawierający m.in. dane osobowe, kontaktowe, adres email oraz inne informacje, przekazywane dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Portalu, które są udostępniane i prezentowane na stronie Użytkownika w Portalu. 
 7. Portal – każdy serwis, zespół stron internetowych składających się na platformę internetową. 
 8. Forum – forum dyskusyjne i czat, służące do wymiany poglądów, opinii i doświadczeń internautów na zagadnienia tematycznie powiązane z danym Portalem. Galeria – zbiór zdjęć, wirtualnych projektów wnętrz, plików audio i wideo utworzony przez Użytkownika i prezentowany na stronach danego Portalu. 
 9. Relacja – wszelkie treści publikowane przez Użytkownika, w szczególności tekst i zdjęcia, projekty, pliki wideo i audio powiązane ze sobą w dowolnej publikacji lub występujące samodzielnie. 
 10. Firma – podmiot prowadzący handlową działalność gospodarczą związaną z tematyką serwisu. Firmy weryfikowane i akceptowane są przez właściciela serwisu dzięki czemu otrzymują specjalne profile firmowe oraz dostęp do funkcjonalności specjalnie dla nich przeznaczonych.  
 11. Zdjęcia – materiał o charakterze informacyjnym będący własnością Użytkownika, bądź, do którego eksploatacji użytkownikowi przysługują uprawnienia w zakresie właściwym dla Serwisu zgodnie, z niniejszym regulaminem. 
 12. Materiał – dowolne dokumenty w postaci elektronicznej. 
 13. Utwór - każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, będący przedmiotem prawa autorskiego 
 14. Informacja – dowolna treść zamieszczona przez Użytkownika Serwisu. 
 15. Komentarze – automatycznie umieszczane w Portalu osobiste opinie Użytkowników odnoszące się do prezentowanych materiałów (tekstów, zdjęć, projektów, utworów audio i wideo), wypowiedzi, aktualnych wydarzeń.
 
 
Postanowienia ogólne:
 
   Serwis jest miejscem aktywności, z elementami społecznościowymi, umożliwiającymi Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji, zamieszczanie galerii zdjęć, projektów, materiałów audiowizualnych, komentarzy, wypowiedzi na łamach forum, korzystanie z serwisów informacyjnych, porad umieszczonych w serwisie, korzystanie z poczty elektronicznej, tworzenie własnych wirtualnych projektów wnętrz za pomocą narzędzi do tego przeznaczonych oraz świadczący na rzecz Użytkowników inne usługi drogą elektroniczną. Użytkownicy mają możliwość korzystania z bazy firm dostępnej na stronie, wyszukiwarki produktów i innych funkcjonalności udostępnionych przez serwis.      W serwisie mają prawo zarejestrować się także firmy oraz osoby zawodowo związane z tematyką portalu, którym udostępnione będą dodatkowe funkcjonalności i korzyści z posiadania konta w serwisie. 
   Dostęp do serwisu ligabaronow.pl jest dobrowolny i bezpłatny, za pośrednictwem publicznej sieci Internet. Warunkiem pełnego korzystania z Serwisu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego. 
   Użytkownik wypełniając formularz oświadcza, że: podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,  zrozumiał i przyjął do wiadomości, że ma możliwość publikacji danych w Serwisie wedle własnego uznania. 
   Z Serwisu mogą korzystać Użytkownicy w pełnym zakresie, a także inni użytkownicy internetu, którzy są uprawnieni jedynie do przeglądania zawartości Serwisu oraz eksploatacji treści w zakresie dozwolonego użytku osobistego.
 
   Użytkownik ma prawo do: przeglądania Serwisu, zamieszczania notatek i zdjęć zgodnie z regulaminem, komentowania działań użytkowników oraz Materiałów zamieszczanych przez Użytkowników, komentowania i tworzenia wątków na forum w Serwisie, tworzenie własnych forów tematycznych, tworzenia własnych projektów oraz korzystania z innych udostępnionych przez serwis funkcjonalności. 
Umieszczając zdjęcie w serwisie ligabaronow.pl lub tworząc projekt w serwisie Użytkownik udziela  serwisowi prawa do prezentowania jej w:
 
 1.  serwisie internetowym ligabaronow.pl 
 2.  wydaniach cyfrowych strony ligabaronow.pl na nośnikach typu CD-ROM, DVD itp. 
 3.  serwisach i publikacjach partnerskich ligabaronow.pl w sekcjach wydzielonych i opisanych jako ligabaronow.pl 
 4.  w materiałach reklamowych i autopromocyjnych ligabaronow.pl (bannery, artykuły prasowe, screenshoty, prezentacje multimedialne itp.) z zastrzeżeniem zachowania praw autorskich i w sposób taki, aby możliwa była identyfikacja Użytkownika umieszczającego fotografię. Wyłącza się wnoszenie roszczeń Użytkownika z tytułu prezentacji jego fotografii we wszelkich materiałach Serwisu opisanych powyżej;
 
1. Użytkownik umieszczając fotografię lub projekt w Serwisie zachowuje wszelkie do niego prawa autorskie; 
2. Użytkownik ma prawo umieścić w serwisie jedynie prace, do których posiada prawa autorskie. Przy czym Użytkownik wykonał zdjęcie lub projekt sam i posiada do niej prawa, chyba,  że zbył je osobie trzeciej; 
3. Fotografie lub projekty co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że łamią prawa autorskie osób trzecich, będą ukrywane lub usuwane przez ligabaronow.pl bez ostrzeżenia i powiadomienia oraz archiwizowane do ewentualnych celów dowodowych w przypadku roszczeń osób trzecich;
 
   Z chwilą zamieszczenia zdjęcia w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że: zapoznał się z Regulaminem i zrozumiał jego treść, w tym w szczególności zapisy dotyczące odpowiedzialności za naruszenie prawa i zasad współżycia społecznego, w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec  LIGA z tytułu zamieszczenia zdjęcia w Serwisie. Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę LIGA  przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wystąpić, jako pozwany w miejsce LIGA  lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie  LIGA  do wszelkich postępowań toczących się przeciwko  LIGA , a także zobowiązuje się zwolnić  LIGA  z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć lub zrekompensować wszelkie koszty, jakie może  LIGA  ponieść, poniesie lub jakie będzie zobowiązana zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, dóbr osobistych, praw pokrewnych lub praw do znaku towarowego i wszelkich innych praw, jakie ta osoba zgłosi w związku z korzystaniem z praw do Utworu. 
   Ligabaronow.pl może kierować do Użytkownika komunikaty, oferty i usługi specjalne w postaci akcji informacyjnych przy użyciu podanego przy rejestracji adresu email oraz w innych formach w Serwisie. Treści te mogą być wysyłane do użytkowników w imieniu ligabaronow.pl lub na zlecenie innych podmiotów.
   Każdy użytkownik serwisu ligabaronow.pl ma możliwość wglądu, aktualizacji i usunięcia danych dotyczących jego osoby. W przypadku usunięcia danych użytkownik traci możliwość z korzystania z serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez serwis usług. Usunięcie danych koniecznych do rejestracji użytkownika w serwisie jest równoznaczne z utratą możliwość korzystania z serwisu, w tym z utratą dostępu do materiałów znajdujących się w profilu w chwili jego zlikwidowania.
   Serwisowi ligabaronow.pl przysługuje wyłączne prawo ustalania zawartości serwisu, w tym także prawo do jednostronnego, w każdym czasie, usunięcia i modyfikacji treści oraz funkcji serwisu, uniemożliwienia użytkownikowi dostępu do serwisu, zaprzestania prowadzenia serwisu, a także każdej z jego usług, przeniesienia praw do serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem. 
LIGA zastrzega sobie prawo do blokowania Użytkownika oraz dostępu do określonych zdjęć i ich usuwania w przypadku, jeżeli ich treść lub charakter jest bezprawny lub niezgodny z zasadami współżycia społecznego, wulgarny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, łamiący prawo, w tym w szczególności nawołujący lub ukazujący przemoc, nienawiść rasową, wyznaniową, etniczną, propagującą treści faszystowskie i nazistowskie. 
   LIGA  zastrzega sobie prawo do blokowania Użytkownika oraz dostępu do określonych informacji i ich usuwania w przypadku, jeżeli ich treść: i/ lub charakter jest bezprawna lub niezgodna z zasadami współżycia społecznego, wulgarny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, łamiący prawo, w tym w szczególności nawołujący lub ukazujący przemoc, nienawiść rasową, wyznaniową, etniczną, propagującą treści faszystowskie i nazistowskie, bądź otrzymała wiarygodną informację o bezprawnym charakterze informacji lub związanej z nimi działalności lub ma charakter promocyjno-reklamowy. 
   LIGA  oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie działania o charakterze: przesyłania wiadomości o charakterze reklamowym, handlowym do innych Użytkowników Serwisu niemających charakteru spersonalizowanej korespondencji lub zaproszeń lub opinii, zamieszczania komentarzy lub zdjęć w przypadku, jeżeli ich treść lub charakter jest bezprawna lub niezgodna z zasadami współżycia społecznego, wulgarny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, łamiący prawo, w tym w szczególności nawołujący lub ukazujący przemoc, nienawiść rasową, wyznaniową, etniczną, propagującą treści faszystowskie i nazistowskie, są zabronione i spowodują zablokowanie Konta Użytkownika, a treści wprowadzone do Serwisu będą kasowane. 
   Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem serwisu, informacji dotyczących innych użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam), prowadzenia nieuzgodnionej z serwisem działalności komercyjnej, reklamowej i promocyjnej. 
   Wysyłanie niezamówionej informacji handlowej w sposób uciążliwy dla innych użytkowników, pomimo uprzedniego upomnienia administracyjnego, skutkować będzie usunięciem konta oraz blokadą systemową domeny/nazwy/ciągu znaków uniemożliwiającą posługiwanie się nimi niezależnie od intencji wpisującego, w całym serwisie. 
LIGA  nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych wypowiedzi w Serwisie oraz na jego forach tematycznych. 
   Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem Serwisu. Informacje na ten temat dostępne będą w serwisie.
 
Obowiązki Użytkownika
 
Użytkownik jest zobowiązany do pilnowania dokładności, kompletności i aktualności informacji kontaktowych oraz stosowania Serwisu w sposób, który nie narusza praw stron trzecich, stosownych przepisów prawa.
 
Dane osobowe, poufność
 
 
LIGA oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu rejestracji w Serwisie konieczne jest podanie danych w postaci adresu email oraz innego adresu elektronicznego. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. 
 
Użytkownik może wyrazić zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez  LIGA swoich danych osobowych w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych, w tym w celu otrzymywania informacji handlowej na adres elektroniczny podany w trakcie rejestracji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883). 
 
Osobiste dane, adresy oraz dane świadczące o sposobie korzystania z Serwisu będą przekazywane osobie trzeciej tylko w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa. 
 
LIGA  może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych usług oferowanych przez  LIGA , dzieląc się z innymi podmiotami zależnymi od  LIGA  lub innymi podmiotami powiązanymi. Dane te będą udostępniane bez uzyskania uprzedniej zgody użytkownika.
 
Postanowienia końcowe
 
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 
Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze oraz pytania, dotyczące działania serwisu ligabaronow.pl prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
 
Serwis ligabaronow.pl nie gwarantuje, że wszystkie odstępne w jego ramach aplikacje, formularze i mechanizmy będą działały prawidłowo. 
 
Serwis nie odpowiada za ewentualne szkody wynikające z błędów, awarii lub przerw w funkcjonowaniu. 
 
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość i ciągłość usługi dostępu do sieci Internet jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w dostępie do sieci Internet. 
 
Właściciel serwisu ligabaronow.pl zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie www. ligabaronow.pl, bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015 roku.
 

Pierwsze Polskie Stowarzyszenie Turniejowe Liga Baronów